Regulamin

PO ZAKUPIE PROSZĘ O PODANIE KOLORU AUTKA (Po zakupie okienko „Dodatkowe uwagi”) ORAZ DOKŁADNEGO ADRESU DO WYSYŁKI.
PRZESYŁKI POBRANIOWE REALIZUJEMY CODZIENNIE
PŁATNOŚĆ PRZELEWEM:
PRZESYŁKI WYSYŁANE SA PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY NA NASZYM KONCIE!!!!
ODBIÓR OSOBISTY MOŻLIWY JEST CODZIENNIE

R E G U L A M I N

 

 • 1. Postanowienia wstępne

 

 1. Sprzedający Cezary Mędrzycki P.H.U. Cezax (siedziba: ul. Ogórkowa 78, 04-998 Warszawa, NIP: 9521175391, REGON: 012518377) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, zgodnie z postanowieniami:
 2. ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny,
 3. ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. ze zm.),
 4. ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2014 r. poz. 1422 t.j. ze zm.),
 5. ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 t.j. ze zm.),
 6. ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz 631 ze zm.),
 7. ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 171 poz. 1206 ze zm.).

Postanowienia wymienionych aktów prawnych mają zastosowanie we wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
 3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony Kupującemu przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej Sprzedającego.

 

 • 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Na stronie auto-kids.pl, na której wystawiane są przedmioty świadczenia, Sprzedający zawiera informacje o:
 2. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Kupującym;
 3. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 4. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym;
 5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach;
 6. przybliżonym czasie realizacji zamówienia.
 7. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: maczek-med@wp.pl), telefonicznie (nr tel. 502098531) lub drogą pisemną (adres: ul. Ogórkowa 78, 04-998 Warszawa).
 8. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad.
 9. Sprzedający prowadzi sprzedaż stosując kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Przez kodeks dobrych praktyk rozumieć należy zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

 

 • 3. Składanie zamówień

 

 1. Rodzaje transakcji i sposób składania zamówień reguluje art. 3.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Konsumenta danych pozwalających na weryfikację Konsumenta i odbiorcy towaru.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie auto-kids.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, które obejmują: cenę, charakterystykę towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać ze sobą kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od przybicia albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz.

 

 • 4. Płatności

 

 1. Kupujący ma prawo wyboru formy płatności określonej w zakładce Dostawa i płatność.
 2. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: płatność z góry przelewem, płatność przy odbiorze.
 3. Czas realizacji zamówienia określony jest w zakładce Wysyłka i dostawa i jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towaru.
 4. Podane w ofercie Sprzedającego ceny są cenami w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (zawierają wymagane przepisami prawa podatki i cła, w tym podatek VAT).
 5. Podane w ofercie Sprzedającego ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w zakładce Wysyłka i dostawa oraz są uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towaru.
 6. Ceną ostateczną i wiążącą Kupującego jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 7. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i dostawę.
 8. Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

 

 • 5. Procedura rozpatrywania reklamacji towaru

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien odesłać do Sprzedawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się przez Sprzedającego ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Konsumenta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach i opakowaniach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 • 6. Procedura odstąpienia od umowy

 

 1. Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny poprzez np. wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, oraz wysłanie go (na przykład pocztą, faksem, pocztą elektroniczną) na adres Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 8. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych wyczerpująco w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Przypadki te obejmują następujące umowy (z uwzględnieniem przedmiotu działalności Sprzedającego):

 

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 8. zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

 1. Sprzedający informuje Kupującego o treści art. 35 ustawy o prawach konsumenta przewidującego obowiązek zapłaty przez Kupującego poniesionych przez Sprzedającego uzasadnionych kosztów, jeżeli Kupujący odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy.
 1. Kupującemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak: postępowanie prowadzone przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2014 r. poz 148 t.j. ze zm.)) lub postępowanie mediacyjne podejmowane przez właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2014 r. poz 148 t.j. ze zm.)) w celu polubownego zakończenia sporu. Dodatkowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001 r. Nr 113 poz 1214 ze zm.).

 

 • 7. Ochrona prywatności

 

 

 1. Kupujący, składając zamówienie, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (przez które należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych – wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 3. Każdy Kupujący, który przekazał Sprzedającemu swoje dane osobowe ma prawo do pełnej kontroli przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Przekazywanie danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie określonym przez ustawę o ochronie danych osobowych.
 • 8. Prawa autorskie

 

Zabronione jest wykorzystywanie wszelkich materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedającego (w szczególności zdjęć) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

 

 • 9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sprzedającego.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sprzedającego.
 3. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Regulamin sklepu internetowego.
 2. Informacja dotycząca odstąpienia od umowy.
 3. Formularz odstąpienia od umowy.
 4. Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego

Odstąpienie od umowy – informacje

Wzór odstąpienia od umowy

Polityka prywatności

Polityka prywatności cz.2

 

Polityka prywatności – pliki cookies

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies (tzw. ciasteczka) w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Ciasteczka wykorzystywane są w celach: – analizy danych, dzięki którym możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny (w tym celu korzystamy z m.in. Google Analitics), – prowadzenia kampanii remarketingowych, czyli kierowania naszych kampanii marketingowych do osób odwiedzających nasza witrynę (w tym celu korzystamy z Google Ads oraz tzw. pixela Facebooka połączonego z naszym firmowym Fanpage). Podstawą przetwarzania danych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 a RODO). Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.